mag. Hermina Krajnc

Naše storitve organizaciji prinašajo dodano vrednost v smislu prispevka k izboljšanju poslovne učinkovitosti, uspešnosti poslovanja ter obvladovanju tveganj, katerim je vaša organizacija izpostavljena.

Naše storitve

Naše storitve - kaj vam ponujamo?

Vse naše storitve, ki vam jih ponujamo, izhajajo in se izvajajo na način, da se upošteva uporabnikove potrebe. V prvi vrsti je tu spoštovanje zakonodajnega okvirja, v drugi vrsti pa želimo uporabniku ponuditi dodano uporabno vrednost, ki je lahko v obliki znižanja stroškov, optimizacije postopkov, sprotnega proaktivnega svetovanja,…


Notranja revizija - kaj je to?

Notranja revizija zagotavlja krepitev in zaščito vrednosti vsake organizacije z dajanjem objektivnih zagotovil na podlagi ocene tveganj, s svetovanjem in poglobljenim razumevanjem delovanja organizacije. Kot oblika posrednega vodstvenega nadzora notranja revizija ugotavlja, vrednoti in presoja sistem za obvladovanje tveganj ter vseh ukrepov za varno in gospodarno ravnanje s sredstvi in poslovnim izidom. Dandanes je notranji revizor nepogrešljiva desna roka poslovodstvu, nadzornemu organu, vsem zaposlenim in ostalim prejemnikom informacij organizacije.

Več o notranji reviziji »

Notranja revizija

Računovodenje - svetovanje

Priprava, izvedba in svetovanje pri izkazovanju posameznih poslovnih dogodkov v vaši organizaciji. Hkrati vas opozarjamo na napake in posebnosti evidentiranja knjižb v javnem sektorju ter podajamo možno rešitev na problem.

Več o računovodenju »

Računovodenje

Optimizacija poslovnih procesov

Optimizacija pomeni izboljšanje ali spreminjanje obstoječih poslovnih procesov z namenom izboljšanja poslovanja na vseh področjih. Je proces iskanja najboljših stroškovno učinkovitih poslovnih rešitev, ob upoštevanju danih omejitev. Optimizacija poslovanja se izvaja kot:

  • postavitev in implementacija med seboj povezanih procesov in postopkov pri proračunskemu uporabniku,
  • pregled in racionalizacija stroškov,
  • izvedba optimizacije poslovanja.

Več o optimizaciji poslovanja »

Optimizacija