mag. Hermina Krajnc

Naše storitve organizaciji prinašajo dodano vrednost v smislu prispevka k izboljšanju poslovne učinkovitosti, uspešnosti poslovanja ter obvladovanju tveganj, katerim je vaša organizacija izpostavljena.

Naše storitve

Računovodenje - računovodsko svetovanje

Opravljamo visoko profesionalne storitve računovodenja za potrebe javnega sektorja (javni zavodi, občine, lokalne in državne ustanove, javne agencije in službe, …).

Računovodenje

Naše storitve obsegajo pripravo, svetovanje, implementacijo pravil javnega računovodstva v prakso, ki se nanašajo na:

  • računovodske predpise za javni sektor, pravilnik o računovodstvu, pravila knjiženja po načelu poslovnega dogodka in načelu denarnega toka, priprava letnega poročila, priprava finančnega načrta,
  • prihodke in odhodke po vrstah in povezavo med knjiženjem po poslovnem dogodku in po denarnem toku, pripravo podatkov za izkaze prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti,
  • ugotovitev in razporeditev poslovnega izida, izračun poslovnega izida, oblikovanje obveznosti do virov sredstev,
  • računovodske postavke sredstev v bilanci stanja kot so opredmetena osnovna in neopredmetena sredstva, drobni inventar, naložbene nepremičnine, najemi, vlaganja v tuja osnovna sredstva, denarna sredstva, finančne naložbe, zaloge, terjatve, obveznosti, aktivne časovne razmejitve, rezervacije,
  • računovodske postavke obveznosti v bilanci stanja kot so lastni viri in obveznost za sredstva, prejeta v upravljanje, dolgovi (obveznosti), pasivne časovne razmejitve,
  • obvezne priloge k izkazu bilance stanja,
  • zunajbilančne evidence.

Pošljite povpraševanje o svetovanju »

Stranke

80+

Zadovoljnih strank

Revizije

130+

Izvedenih revizij

Akti

200+

Pripravljenih aktov