mag. Hermina Krajnc

Naše storitve organizaciji prinašajo dodano vrednost v smislu prispevka k izboljšanju poslovne učinkovitosti, uspešnosti poslovanja ter obvladovanju tveganj, katerim je vaša organizacija izpostavljena.

Naše storitve

Notranja revizija vašega poslovanja

Notranja revizija vašega poslovanja je poleg načrtovanja in izvedbe pomemben dejavnik poslovanja. To velja tako za nadziranje neposrednih ali za nadziranje posrednih proračunskih uporabnikov. Notranja revizija je sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanje načel, zakonitosti, preglednosti, uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti.

Za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema notranjih kontrol je odgovoren predstojnik proračunskega uporabnika. Vloga notranjega revizorja pa je, da vodstvu zavoda zagotovi informacije o ustreznosti in učinkovitosti notranjih kontrol kot sredstva za obvladovanje tveganj in daje priporočila za izboljšave.

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol, zagotovljeni kadrovski in materialni viri morajo omogočiti gospodarno, učinkovito in uspešno poslovanje ter delovanje notranjih kontrol.

Notranjo revizijo pri proračunskih uporabnikih lahko izvajajo osebe, ki imajo pridobljen strokovni naziv državni notranji revizor ali preizkušen državni notranji revizor.

Notranja revizija

Notranja revizija poslovanja - preko nje mora vodstvo proračunskega uporabnika zagotoviti, da:

 • se natančno predpišejo delovni postopki,
 • obstajajo določila o preprečevanju navzkrižja interesov,
 • obstajajo natančni in sproti dopolnjevani delovni postopki za zaposlene,
 • se redno opravlja ocenjevanje vseh zaposlenih,
 • se vsi zaposleni stalno strokovno izpopolnjujejo,
 • se izvajajo ukrepi v primeru nespoštovanja usmeritev, postopkov in etičnih načel,
 • se zagotovi zadostno število zaposlenih za vodenje, izvajanje in nadzor poslovanja ter pravočasno predvidi nadomestitev,
 • da se zagotovi sodobna in učinkovita računalniška podpora s ciljem zagotoviti učinkovito upravljanje s človeškimi viri,
 • se notranji predpisi, delovni postopki in organizacijske sheme sproti dopolnjujejo,
 • računovodski sistem vključuje tudi ustrezne računovodske kontrole, kot so primerjave različnih zapisov iste informacije, preverjanje zaporedja dokumentov in primerjave sklopov različnih dokumentov.

Finančno poslovodenje (menedžment) obsega vzpostavitev in izvajanje načrtovanja in izvrševanja proračunov in finančnih načrtov, računovodenja in poročanja z namenom doseči zastavljene cilje. Hkrati se zagotavlja, da bodo sredstva zavarovana pred izgubo, oškodovanji in prevarami (2. odst. 100. čl. Zakona o javnih financah).

Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in metod, katerih cilj je zagotoviti spoštovanja načel zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti (2. odst. 100. čl. Zakona o javnih financah).

Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje sistemov finančnega poslovodenja (menedžmenta) in kontrol ter svetovanje poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti (3. odst. 100. čl. Zakona o javnih financah).

Vzpostavljen sistem notranjih kontrol, zagotovljeni kadrovski in materialni viri morajo omogočiti gospodarno, učinkovito in uspešno poslovanje ter delovanje notranjih kontrol, tako da:

 • obstajajo določila o preprečevanju navzkrižja interesov,
 • obstajajo natančni in sproti dopolnjevani delovni postopki za zaposlene,
 • se redno opravlja ocenjevanje vseh zaposlenih,
 • se vsi zaposleni stalno strokovno izpopolnjujejo,
 • se izvajajo ukrepi v primeru nespoštovanja usmeritev, postopkov in etičnih načel,
 • se notranji predpisi, delovni postopki in organizacijske sheme sproti dopolnjujejo.

Notranja revizija pri proračunskem uporabniku

Notranji nadzor (notranja revizija) javnih financ obsega na enotnih temeljih zasnovan sistem finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja pri proračunskih uporabnikih in stalno preverjanje tega sistema.

Notranja revizija javnih financ zagotavlja zakonito, pregledno, učinkovito, uspešno in gospodarno finančno poslovodenje ter notranje kontroliranje. Predstojnik proračunskega uporabnika je dolžan zagotoviti ustrezen in učinkovit sistem finančnega poslovodenja in notranjih kontrol. Delovanje sistema notranjih kontrol ocenjujejo notranji revizorji ter podajajo priporočila za njegove izboljšave.

Odgovornosti predstojnika proračunskega uporabnika glede notranje revizije so naslednje:

 • v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah je odgovoren za vzpostavitev in zagotovitev delovanja notranjega revidiranja v proračunskem uporabniku,
 • revizorju mora omogočiti delovanje v skladu z zahtevami Usmeritev za državno notranje revidiranje.

Postopek izvedbe notranje revizije:

 • revizor na podlagi predhodno izvedenega revizijskega ocenjevanja tveganj izdela predlog letnega načrta notranjega revidiranja pri naročniku,
 • revizor pri pripravi letnega načrta notranjega revidiranja upošteva prispevek organa nadzora,
 • revizor letni načrt v dokončen sprejem posreduje predstojniku oz. poslovodnemu organu naročnika,
 • revizor izvede notranjo revizijo,
 • revizor v skladu z zahtevami Usmeritev zagotovi ustrezen postopek spremljanja izvajanja ukrepov na podlagi priporočil, podanih v okviru izvedenega notranjega revidiranja pri naročniku,
 • revizor v skladu z zahtevami Usmeritev za državno notranje revidiranje pripravi letno poročilo notranjega revidiranja.

Pošljite povpraševanje o notranji reviziji

Stranke

80+

Zadovoljnih strank

Revizije

130+

Izvedenih revizij

Akti

200+

Pripravljenih aktov